cmd(tu(act:learn)) ind(nom:love), adj:every_nom:day.

raw(Sua) tdy(i(act:be)) det:a_nom:email. raw(Sua) tdy(i(act:need)) {plural(num:3_nom:minute) of pos:your_nom:time}.

cmd(tu(act:Start)) adv:today!

Nom:Dictionary: Yoruba -

  • Ọrọ Eni: Ipilẹ
  • Heto
  • Ìṣabiyamọ
  • Ọrọ Eni: Ola
  • Awọn Idasi Rọ
  • Ọrọ Eni: Ifilọ
  • Ọrọ Eni: Iforukosile